Polityka prywatności

Jeśli trafiłaś lub trafiłeś na tę stronę, to zapewne dlatego, że odpowiedni link przekazaliśmy Ci podczas rozmowy telefonicznej, w korespondencji elektronicznej, na fakturze, dokumencie wydania towaru, potwierdzeniu zamówienia lub podobnym albo poinformował Cię o tej stronie Twój pracodawca/zleceniodawca/etc.

Chcemy bowiem najlepiej spełnić swoje obowiązki wynikające z RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016), ale wiemy, że podanie wszystkich tych wyjaśnień w innym miejscu, takim jak np. właśnie e-mail czy faktura, byłoby dla Ciebie bardziej uciążliwe i nieczytelne, a poinformowanie każdego pracownika/zleceniobiorcy/etc. naszego klienta – niemożliwe. Dlatego, w miarę możliwości chcemy te informacje dodatkowo zebrać w tym miejscu.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi odnośnie przetwarzania Twoich danych przez Gryf Bartosz Starko, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: szkolagryfa(at)gmail.com (zamiast (at) należy wpisać @) lub numerem telefonu +509 298 191

Wyjaśnienia i informacje właściwe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartosz Starko działający pod firmą Gryf Bartosz Starko z siedzibą w Górkach Wielkich 43-436, ul. Wierzbowa 6e, NIP: 9372471261, REGON: 240230145,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki..
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
  1. nazwisko i imiona,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy i związanych z nią obowiązków.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 6. Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii). Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie preferencji Użytkowników.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 8. Użytkownik korzysta z następujących praw: prawo do cofnięcia zgody, prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych, prawo do usunięcia danych (“prawo do zapomnienia”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, 
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez wniesienie uwag i wysłanie ich na adres mailowy szkolagryfa(at)gmail.com, określając czytelnie, w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje żądanie.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
 12. a. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 13. b. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
 14. c. Dane Uczestników przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.
 15. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 16. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
 17. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Facebook
Facebook
Instagram